Ekodiely.skediely.sk
Ekodily.czediely.sk
Aktuálne 133 produktov
Kategórie produktov
Garancia vrátenia tovaru do 14 dní! Garancia vrátenia tovaru do 14 dní. Váš tovar môžete vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu a my vám vrátime peniaze.
Doprava zdarma nad 99€!
Doprava zdarma Cena za dopravu nad 20kg
sa určuje individuálne.

Pre objednávku
alebo bližšie informácie
nás neváhajte kontaktovať.
+421 949 415 395


info@hura.skSlovenská pošta TrustPAy

Reklamačné podmienky

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 

 1. Ekodiely, s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“) zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 12 mesiacov (§ 620, ods. 2 Občianskeho zákonníka). Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Predávajúci ponúka na ehope len použitý tovar v zmysle (§ 620, ods. 2 Občianskeho zákonníka). Použitý tovar môže mať zníženú efektivitu alebo funkčnosť, z toho dôvodu je znížená životnosť ponúkaného tovaru. Kupujúci zaplatením kúpnej ceny berie túto skutočnosť na vedomie.
 3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci potvrdením objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len "Zákon"). Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho www.ekodiely.sk. Kupujúci je povinný odoslať reklamačný formulár na adresu predávajúceho.
  Kontaktné údaje:

Ekodiely, s.r.o.

Duplín 115, 091 01 Stropkov, Slovenská republika

IČO: 50163 329
DIČ: 2120199367

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov

 
 

Vložka číslo:  32411/P

       
 

e-mail: ekodiely@gmail.com 
telefón: 0949 415 395 | 0940 835 728

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v elektronickom obchode na internetovej stránke obchodu predávajúceho www.ekodiely.sk .
 2. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 5. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení.
 6. Tovar musí byť nainštalovaný osobou, ktorá je odborne zdatná v odbore na to určenom.
 7. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu, vyplnením reklamačného formulára, ktorý doručí spoločne s reklamovaným tovarom do sídla spoločnosti predávajúceho na vlastné náklady. Začiatok reklamačného konania začína dňom doručenia vadného tovaru a reklamačného formulára predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.

 

Stiahnúť reklamačný formulár

 

 Kupujúci je povinný vo formulári uviesť:

 • svoje identifikačné údaje;
 • identifikáciu tovaru;
 • dátum zakúpenia a číslo faktúry;
 • rozsah vád tovaru;
 • požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

 

 1. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 2. Predávajúci odošle prostredníctvom elektronickej pošty alebo poštou na adresu kupujúceho potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 3. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 7 dní od začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo prostredníctvom pošty na adresu kupujúceho.
 4. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení,
 • nepredložením reklamačného formulára
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru, ktorá je 12 mesiacov
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • akýmkoľvek mechanickým zásahom do predaného tovaru, ktorým dôjde k zásadnému poškodeniu označenia predávajúceho nachádzajúcom sa na predanom tovare. Toto označenie sa nachádza na rôznych miestach tovaru a slúži na identifikáciu tovaru predávaného predávajúcim,
 • používaním tovaru v nevhodných podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • neodbornou montážou tovaru, osobou ktorá nie je odborne zdatná v odbore na to určenom
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamácie prostredníctvom pošty alebo e-mailu.
 2. V prípade predaja už použitých vecí je záručná doba pri zmluvách 12 mesiacov. Predávajúci však nezodpovedá za vady vzniknuté pri neodbornej montáži a manipulácii s tovarom alebo opotrebením.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 4. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 5. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho, ktoré bude uvedené v reklamačnom formulári.
 6. V prípade, ak predávajúci nemôže vymeniť tovar za iný alebo inak odstrániť vadu, vystaví kupujúcemu dobropis.
 7. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.