Ekodiely.skediely.sk
Ekodily.czediely.sk
Aktuálne 133 produktov
Kategórie produktov
Garancia vrátenia tovaru do 14 dní! Garancia vrátenia tovaru do 14 dní. Váš tovar môžete vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu a my vám vrátime peniaze.
Doprava zdarma nad 99€!
Doprava zdarma Cena za dopravu nad 20kg
sa určuje individuálne.

Pre objednávku
alebo bližšie informácie
nás neváhajte kontaktovať.
+421 949 415 395


info@hura.skSlovenská pošta TrustPAy

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa spravuje každý záväzkový vzťah, ktorý vznikne medzi spoločnosťou Ekodiely, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim (fyzickou/právnickou osobou), ktorá od spoločnosti Ekodiely, s.r.o.,  kúpi akýkoľvek tovar, pričom kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa vzťahujú na záväzkový vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj na tovar kupujúcim objednaný a zaplatený, na jeho dodanie, reklamáciu, ako aj na všetky právne vzťahy s tým súvisiace. Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť VOP. Zmenu VOP predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom svojej internetovej stránky www.ekodiely.sk.

Na vzťahy upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), okrem prípadov, v ktorých je pôsobnosť Občianskeho zákonníka   právnymi predpismi Slovenské republiky výslovne vylúčená. 
 

VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky , pričom kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Objednávka

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetového obchodného systému na www.ekodiely.sk, (ďalej len „eshop).

Produkt, ktorý si kupujúci vybral z uvedenej ponuky produktov, zašle do objednávkového košíka, následne v záväznom objednávkovom formulári na eshope, musí uviesť svoje údaje v podobe:

Pre fyzické osoby:

 • Meno a priezvisko;
 • ulica;
 • mesto;
 • PSČ;
 • telefónne číslo
 • email (voliteľné)*


Pre právnické osoby:

 • Názov spoločnosti;
 • sídlo spoločnosti
 • telefónne číslo
 • email (voliteľné)*

Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po potvrdení  objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho čím zároveň vzniká právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Počas pracovného týždňa bude najneskôr do 48 hodín objednávka spracovaná zástupcom eshopu.

Vo všeobecnosti je termín expedovania tovaru od jedného, maximálne však do troch pracovných dní od dátumu spracovania objednávky. Termín expedovania tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri spracovaní objednávky vhodným spôsobom predovšetkým emailom. V prípade technických komplikácii, môže trvať  doba expedovania tovaru aj viac dní, avšak o tejto skutočnosti je predávajúci povinný  vždy informovať kupujúceho. 

Každý produkt v ponuke eshopu je jedinečný a individuálne určený. V prípade, ak bola objednávka potvrdená predávajúcim, už skôr v prospech iného kupujúceho skôr, ďalší kupujúci stráca na zvolený produkt nárok.

 

Platobné a dodacie podmienky

Všetky ceny uvedené v eshope sú s DPH, sú pevné a nemenné, predávajúci si však vyhradzuje zmeniť cenu až do vzniku právneho vzťahu. Platobný styk medzi kupujúcim a spoločnosťou Ekodiely s.r.o. prebieha výlučne jednou z online platobných metód cez platobnú bránu najmä:
- platba s využitím platobných kariet;
- platba prostredníctvom platobných tlačidiel;
- platba bankovým prevodom.

Ďalšou metódou úhrady kúpnej ceny je platba pri prevzatí tovaru na „dobierku“, ktorá sa vykoná vždy u zástupcu prepravnej spoločnosti pri samotnom prevzatí tovaru. 

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny na účet predávajúceho vedený vo Fio banka a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava,
Číslo účtu: SK09 8330 0000 0020 0093 8241
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Krajina: Slovenská republika
.

Tuzemská objednávka:
Pri objednávke v hodnote do 99€, vzniká povinnosť kupujúcemu úhrady nákladov na dopravu objednaného tovaru vo výške uvedenej na eshope.

Pri objednávke v hodnote nad 99€, budú náklady na dopravu uhradené predávajúcim.

To neplatí pri zahraničných objednávkach. Pri objednávke mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky, sa cena prepravy tovaru určuje individuálne  prostredníctvom emailovej komunikácie.

V prípade čiastočného odstúpenia od zmluvy, t.j. ak klesne súhrnná cena produktov pod 35€, tak je kupujúci povinný dopravu objednaných produktov zaplatiť.

Dodanie produktu v rámci územia Slovenskej republiky: 
Dodanie produktu v rámci tuzemska, ktorý je v hmotnostnej kategórii do 50 kilogramov je prioritne zabezpečené Slovenskou poštou a.s., formou dobierky na adresu pobočky slovenskej pošty alebo na adresu uvedenú v záväznom objednávkovom formulári na eshope (podľa PSČ). Dodanie produktu, ktorý je v hmotnostnej kategórii nad 50 kilogramov bude zabezpečený inou prepravnou spoločnosťou po individuálnej dohode s predávajúcim. Iný spôsob odberu bude zabezpečený po predchádzajúcej dohode s predávajúcim prostredníctvom emailovej komunikácie.

Dodanie produktu mimo územia Slovenskej republiky:

Dodanie produktov  mimo územia Slovenskej republiky, ktoré boli v akejkoľvek hodnote, bude zabezpečené po predchádzajúcej individuálnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom emailovej komunikácie.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Odporúča sa:

 Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci môže bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať "Zápis o škode na zásielke". Týmto spôsobom sa kupujúci a predávajúci vyhnú v budúcnosti prípadným komplikáciám, čo bude mať za následok rýchlejšie identifikovanie problému a následne rýchlejšie vybavenie reklamácie. 

Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci - fyzická osoba je povinný oznámiť predávajúcemu nasledovné údaje:

 • svoje meno a priezvisko,
 • adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
 • číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci - právnická osoba je povinný oznámiť predávajúcemu nasledovné údaje:

 • svoje obchodné meno,
 • adresu sídla vrátane PSČ,
 • IČO,
 • číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Vyhlásenie kupujúceho:

Kupujúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu súhlas s tým, aby predávajúci spracoval a uschovával všetky jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje kontaktovaním predávajúceho.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:

 • na základe uzavretej kúpnej zmluvy a po zaplatení kúpnej ceny kupujúcemu dodať produkt  v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
 • odoslať produkt  kupujúcemu
 • Predávajúci nie je povinný dodať produkt  kupujúcemu skôr ako bude zaplatená dohodnutá kúpna cena spolu s nákladmi na dopravu tovaru kupujúcemu, to neplatí v prípade platby na „dobierku“V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami riadne a včas, je predávajúci oprávnený od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho.

Kupujúci je povinný:

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie produktu;
 • po doručení prevziať zakúpený produkt a náležite si ho prezrieť.

Predávajúci má právo na:

 • zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

Kupujúci má právo na:

 • dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu:

o    vypredania zásob,

o    nedostupnosti tovaru, alebo

o    z dôvodu vyššej moci.

2.    Predávajúci je povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, aby uspokojil požiadavky kupujúceho, a ak ani za týchto okolností nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Kupujúci musí písomne vyžadovať odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote vráti bankovým prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

3. Kupujúci má právo na odstúpenie kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od doručenia produktu. Produkt sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci prevezme všetky časti objednaného produktu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Kupujúci pri vrátení tovaru môže kontaktovať predávajúceho , ktorý mu pomôže  správne uplatniť vrátenie produktu.

Pri vrátení produktu, kupujúci odošle predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti tieto dokumenty: 

 • originál dokladu o kúpe (vystavená faktúra), týmto preukáže, nákup produktu na stránke eshopu spoločnosti;
 • formulár, ktorý je uvedený tu: Stiahnúť reklamačný formulár;
 • predmetný produkt alebo doklad o zaslaní produktu.
   

4.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci urobí najmä písomnou formou alebo prostredníctvom emailovej adresy: ekodiely@gmail.com vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho (Reklamačné podmienky - "Stiahnuť reklamačný formulár"). Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie odstúpenia od zmluvy prostredníctvom emailu kupujúcemu. 

5.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať:

o    identifikáciu kupujúceho,

o    číslo a dátum objednávky,

o    presnú špecifikáciu tovaru,

o    číslo účtu kupujúceho, na ktorý má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie.


6. Po odstúpení od kúpnej zmluvy, budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy spolu s produktom. Vrátenie platby bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe , okrem prípadu, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba bude odoslaná späť na bankový účet kupujúceho.

7. Platba za zakúpený produkt, bude kupujúcemu uhradená až po fyzickom doručení vráteného produktu späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu, ktorý preukazuje zaslanie tovaru späť.

8. Produkt nie  je možné vrátiť vo forme dobierky, takto odoslaný produkt nebude prevzatý. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť kupujúcemu, bez nároku na vrátenie peňazí.

9.    Kupujúci znáša náklady, ktoré sú spojené s odoslaním tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku neodborného alebo nešetrného zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10.    V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 4., 5., 6., 7., a 8. tohto článku VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI - Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

 

 

 

Platné od: 19.04.2016